سال 5، شماره 2 - ( دوفصلنامه 1399 )                   جلد 5 شماره 2 صفحات 90-75 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه شهید باهنر کرمان ، msoltan@uk.ac.ir
چکیده:   (5126 مشاهده)
محلات مسکونی با چالش‌ها و ناهنجاری‌هایی در وجه اجتماعی خود روبه رو هستند و طراحان در حوزۀ معماری و شهرسازی تلاش می‌کنند با ارجاع به مفاهیمی برآمده از جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، و ... ، نظیر مفهوم سرمایۀ اجتماعی، سهمی در ارتقاء محیط اجتماعی و کالبدی محلات داشته باشند. این پژوهش در پی کشف رابطۀ سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محلات (با تأکید بر فضاهای باز و عمومی) و یافتن مؤلفه‌ها یا شاخص های کالبدی مؤثر است و به این منظور با ارائۀ چارچوبی مشخص از سرمایه اجتماعی به بررسی آن در دو نمونۀ موردی در شهر تبریز که به لحاظ کالبدی با یکدیگر متفاوت هستند؛ می‌پردازد. در این پژوهش برای نیل به هدف، از روش سه وجهی و ترکیبی از داده‌های برآمده از پیمایش، مشاهده و ساختار عینی نمونه‌ها استفاده شده است. بررسی مجموعه داده‌ها نشان می‌دهند که میان سرمایۀ اجتماعی و شاخص‌های کالبدی فضاهای باز و عمومی رابطه وجود دارد اما شدت رابطه، کمتر از میزان انتظار است و به عبارتی نمی‌توان انتظار داشت که با تغییر در محیط کالبدی، تغییری متوازن و متعادل در الگوهای رفتاری ساکنان ایجاد شود. فارغ از این نتیجۀ کلی، رابطۀ شاخص فضای سبز و معابر پیاده با سرمایۀ اجتماعی تأیید شد و برای اهمیت پارک محلی و مؤلفۀ جذابیت در ارتقاء سرمایۀ اجتماعی نیز شواهدی به دست آمد.
متن کامل [PDF 2225 kb]   (620 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: شناسايي شكل زندگي مبتني بر سه مولفه کالبد، سبک زندگی و مفاهیم - معانی
دریافت: 1398/10/13 | پذیرش: 1399/2/15 | انتشار الکترونیک: 1399/11/28

فهرست منابع
1. Adler, Paul.S. Kwon, Seok-Woo. 2002. Social Capital: Prospects for a New Concept. Academy of Management Review. 27(1): 17-40. [DOI:10.5465/amr.2002.5922314]
2. Barton, H. Grant, M. and Guise, R. 2003. Shaping Neighborhoods: A Guide for Health, Sustainability and Vitality. London and New York: Spon Press.
3. Bourdieu, P. 1985. The forms of capital. In Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. ed. J.G. Richardson, 241-258, New York: Greenwood.
4. Cabrera, J.F. 2013. New Urbanism and Selection Bias in the Formation of Social Capital. Housing Policy Debate. 23(2):376-394. [DOI:10.1080/10511482.2013.766626]
5. Carmona, M. T. Heath, S. and Tiesdell, Oc. 2003. Public Places, Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design. Translate by Fariba Gharaei, Zahra Ahari, Mahshid Shokouhi, Esmaeil Salehi. 2012. Tehran: Art University of Tehran. [in Persian] [DOI:10.4324/9780080515427]
6. Cattell, V. 2001. Poor People, Poor Places and Poor Health: The Mediating Role of Social Networks and Social Capital. Social Science & Medicine. 52:1501-16. [DOI:10.1016/S0277-9536(00)00259-8]
7. Coleman, James. 2006. Foundations of Social Theory. Translated by Manouchehr Saboori. 2007. Tehran, Nei. [in Persian]
8. Crnic, M. 2012. Social Capital and Neighbourhood Centers in Queensland: Qualitative Case Studies of Three Neighbourhood Centers. PhD diss. Queensland University of Technology.
9. Field, John. 2006. Social Capital. Translated by Gholamreza Ghaffari, Hosein Ramazani. 2007. Tehran: Kavir. [in Persian]
10. Firouzabadi, S.A. 2006. The factors affecting the formation of social capital in Tehran, PhD diss. Tehran University. [in Persian]
11. Forrest, R. Kearns, A, 2001. Social Cohesion, Social Capital and the Neighbourhood. Urban Studies. 38(12): 2125-2143 [DOI:10.1080/00420980120087081]
12. Francis, J. Corti, B. Wood, L. Knuiman, A. 2012. Creating Sense of Community: The Role of Public Space, Journal of Environmental Psychology. 32: 401-409 [DOI:10.1016/j.jenvp.2012.07.002]
13. French, S. Wood, L. Foster, S.A. Giles-Corti, B. Frank, L. Learnihan, V. 2014. Sense of Community and Its Association with The Neighborhood Built Environment. Environment Behavior. 46(6): 677-697. [DOI:10.1177/0013916512469098]
14. Fukuyama, F. 1997. The End of the Order‬. Translated by Gholamreza, Tavasolli. 2007. Tehran, Hekayat ghalam novin. [in Persian]
15. Fulkerson, G.M and Thompson, G.H. 2008. The Evolution of a Contested Concept: A Meta-Analysis of Social Capital Definitions and Trends, Sociological Inquiry, 78(4):536-557 [DOI:10.1111/j.1475-682X.2008.00260.x]
16. Gehl, J. 1987. Life Between Buildings: Using Public Space. Translated by shima shastchi. 2013. Tehran: Tehran University. [in Persian]
17. Gehl, J and Svarre, B. 2013. How to Study Public Life, Translated by Karen A. Steenhard. 2014. Washington: Island Press. [DOI:10.5822/978-1-61091-525-0]
18. Grootaert, C. Bastelaer, T.V. 2002. Understanding and Measuring Social Capital: A Multidisciplinary Tool for Practitioners, Washington D.C.: World Bank. [DOI:10.1596/0-8213-5068-4]
19. Holtan, M. T. Dieterlen, S.L. and Sullivan, W.C. 2014. Social Life Under Cover: Tree Canopy and Social Capital in Baltimore, Maryland. Environment & Behavior. 46(6): 1-24
20. Jacobs, Jane. 1992. The Death and Life of Great American Cities, Translated by Hamidreza Parsi and Arezoo Aflatooni.2013. Tehran: Tehran University. [in Persian]
21. Kang, B, (2006.. Effect of Open Spaces on The Interpersonal Level of Resident Social Capital: A Comparative Case Study of Urban Neighbourhoods in Guangzhou. PhD diss. A&M University.
22. Kaplan, S. 1983. A Model of Person-Environment Compatibility. Environment and Behavior. 15:311-332. [DOI:10.1177/0013916583153003]
23. Kazmierczak, A. 2013. The Contribution of Local Parks to Neighborhood Social Ties. Landscape and Urban Planning. 109(1): 31-44. [DOI:10.1016/j.landurbplan.2012.05.007]
24. Koohsari, M.J. Karakiewicz, J.A. Kaczynski, A.T. 2012. Public Open Space and Walking: The Role of Proximity, Perceptual Qualities of the Surrounding Built Environment, and Street Configuration. Environment and Behavior. 45(6): 706-736. [DOI:10.1177/0013916512440876]
25. Koohsari, M. J. Mavoa, S. Villanueva, k. Sugiyama, T. Badland, H. kaczynski, A.T. Giles-Corti, B. 2015. Public Open Space, Physical Activity, Urban Design and Public Health: Concepts, Methods and Research Agenda. Health & Place. 33: 75-82. [DOI:10.1016/j.healthplace.2015.02.009]
26. Leyden, K. M. 2003. Social capital and built environment: The Important of Walkable Neighborhoods. American Journal of Public Health. 9: 1546-51 [DOI:10.2105/AJPH.93.9.1546]
27. Lin, N. 2001. Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge: Cambridge University Press. [DOI:10.1017/CBO9780511815447]
28. Moore, G.T. 2006. Environment, Behaviour and Society: A Brief Look at the Field and Some Current EBS Research at the University of Sydney. In Proceedings of the 6th International Conference of the Environment-Behaviour Research Association. China. May.
29. Perkins, D.D. and Long, D.A. 2002. Neighborhood Sense of Community and Social Capital: A Multi-level Analysis. In Psychological Sense of Community: Research, applications, and implications. ed. A. Fisher, C. Sonn, and B. Bishop, 291-318. New York: Plenum. [DOI:10.1007/978-1-4615-0719-2_15]
30. Pirbabaei, M.GH, Firouzabadi, A, Hojjat, I, Soltanzadeh, M. 2016. Religion and Social Capital Analysis of Social Capacities of the Islamic Society of Iran. Social Theories of Muslim. 6(1): 107-128. [in Persian]
31. Putnam, R. D. 1996. Who Killed Civic American? Prospect. 7(24): 66-72.
32. Semenza, J.A. March, T.L. 2009. An Urban Community-Based Intervention to Advance Social Interactions, Environment and Behavior. 41(1): 22-42. [DOI:10.1177/0013916507311136]
33. Subramanian, S.V. Lochner, K. A. Kawachi, I. 2003. Neighborhood Differences in Social Capital: A Compositional Artifact or a Contextual Construct? Health & Place. 9: 33-44. [DOI:10.1016/S1353-8292(02)00028-X]
34. Rogers, S. H., Halstead, J. M., Gardner, K. H. and Carlson, C. H. 2010. Examining Walkability and Social Capital as Indicators of Quality of Life at The Municipal and Neighborhood scales. Applied Research Quality of Life. 6(2): 201-213. [DOI:10.1007/s11482-010-9132-4]
35. Uphoff, N. 2000. Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation. In Social Capital: A Multifaceted Perspective. ed. Partha Dasgupta and Ismail Serageldin. 215-249. Washington D.C.: World Bank.
36. Vemuri, A.W. Grove, G.M. Wilson, M.A. Burch, W.R. 2011. A Tale of Two Scales: Evaluating the Relationship Among Life Satisfaction, Social Capital, Income, and the Natural Environment at Individual and Neighborhood Levels in Metropolitan Baltimore. Environment and Behavior. 43(1): 3-25. [DOI:10.1177/0013916509338551]
37. Weller, S. Bruegel, L. 2009. Children's 'Place' in the Development of Neighbourhood Social Capital. Urban Study. 46(3): 629-643. [DOI:10.1177/0042098008100998]
38. Wood, L. 2006. Social Capital, Neighbourhood Environment and Health: development of measurement tools and exploration of links through qualitative and quantitative research. PhD diss. University of Western Australia.
39. Wood, A. Giles-Corti, B. 2008. Is There a Place for Social Capital in The Psychology of Health and Place?. Journal of Environmental Psychology. 28:154-163. [DOI:10.1016/j.jenvp.2007.11.003]
40. Wood, L. Shannon, T. Bulsara, M. Pikora, T. McCormack, G. Giles-Corti, B. 2008. The anatomy of the safe and social suburb: An exploratory study of the built environment, social capital and residents' perceptions of safety. Health & Place. 14: 15-31. [DOI:10.1016/j.healthplace.2007.04.004]
41. Wood, A. Giles-Corti, B. Bulsara, M. 2012. Does Social Capital Vary with Neighbourhood Design. Urban Studies Research. 2012: 1-11. [DOI:10.1155/2012/507503]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.