نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی- اهداف و زمینه‌ها
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چشم‌انداز و اهداف نشریه
چشم‌انداز این نشریه با رویکرد میان‌رشته‌ای؛ پژوهش در حوزه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی است. امروزه، فرهنگ به مثابه «شکل زندگی» بر اساس شکل‌های مختلف رفتار شناخته می‌شود که محتوای آن را نیز همین شکل‌ها می‌سازند. اندیشه اسلامی، فرهنگ را گونه‌ای از گشوده شدن قابلیت‌های وجود خود آدمی می‌بیند، یعنی اینکه انسان با آفریدن فرهنگ و بسط آن به کمال می‌رسد. دایره فرهنگ، آن چنان وسیع است که همه مقولات انسانی را در‌بر می‌گیرد. بدین لحاظ هدف این نشریه، انتشار و گردش تفکر انتقادی، نوآورانه و خلاق مبتنی بر اندیشه اسلامی در پژوهش فرهنگ معماری و شهرسازی با سه مولفه کالبد، سبک زندگی و مفاهیم و معانی است. در این راستا از مقالاتی با محتواهای زیر استقبال می‌شود:
  • نقد، تحلیل و تبیین دیدگاه‌ها، الگوها و آثار
  • بررسی چالش‌های معاصر
  • ارائه مفاهیم، الگوها و راهکارهای جدید
و به طور ویژه مطالعات تطبیقی معماری و شهرسازی در حوزه فرهنگی ایران را می‌پذیرد.
 

انواع مقالات قابل انتشار:
  • مقاله پژوهشی (Research/ Original/ Regular Article)
  • مروری (Review Article)
  • مطالعه موردی (Case-study)
  • کاربردی (Applied Article)
  • روش شناسی (Methodologies)
  • مفهومی (Conceptual Paper)
نشانی مطلب در وبگاه نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی:
http://ciauj-tabriziau.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب