برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (8314 مشاهده)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (7697 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (7573 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (7328 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (6853 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (6635 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (6594 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (6272 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (6200 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (6056 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (5457 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (5297 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (5130 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (4886 مشاهده)
بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران (مورد پژوهی: مساجد عصر صفوی اصفهان) (4800 مشاهده)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (4759 مشاهده)
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محلات مسکونی با تاکید بر فضاهای باز و عمومی (نمونۀ موردی: دو محله متعلق به شهر تبریز) (4698 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (4542 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (4411 مشاهده)
مفهوم‌سازی و حقیقت‌یابی رسالت «سبک‌زندگی‌اسلامی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی‌اسلامی» در «عصر جهانی‌شدن» (4263 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (4228 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (4222 مشاهده)
تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خلاقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات (4217 مشاهده)
واکاوی نقش فرهنگ وقف در تکوین ارسن های شهری بر اساس نظریه ساخت یابی (4171 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (4078 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (21096 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (12799 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (12722 دریافت)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (11718 دریافت)
خواندن معماری؛ چیستی، چرایی و چگونگی در جستجوی مدلی برای آشنایی با تاریخ معماری ایران و نقش آن در سپهر معماری (11136 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (9312 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (8185 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (7067 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (6898 دریافت)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (6776 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (5834 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (5012 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (4898 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (4474 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (4023 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (3788 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (3674 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (3144 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (3094 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (3045 دریافت)
مؤلفه‌های مسکن مطلوب در تعامل با محیط‌ زیست مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی (2965 دریافت)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2556 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (2549 دریافت)
شیوۀ نوین خوانش متن معماری مبتنی بر نظریۀ بینامتنیت: (نمونۀ موردی: مسجد الغدیر) (2356 دریافت)
بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال (2091 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
شیوه نامه ( 11329 بازدید)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 10918 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 9292 بازدید)
تماس با نشریه ( 7731 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7665 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7658 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 4325 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 3881 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 2806 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 2313 بازدید)
روند بررسی مقالات ( 1036 بازدید)
سیاست دسترسی آزاد ( 948 بازدید)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 933 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 795 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 972 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 962 چاپ)
شیوه نامه ( 937 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 917 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 860 چاپ)
تماس با نشریه ( 858 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 523 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 456 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 438 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 378 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 261 چاپ)
روند بررسی مقالات ( 124 چاپ)
سیاست دسترسی آزاد ( 116 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 88 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb