برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (7891 مشاهده)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (7435 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (7352 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (7047 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (6459 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (6396 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (6069 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (6003 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (5861 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (5210 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (5123 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (4953 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (4743 مشاهده)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (4532 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (4371 مشاهده)
بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران (مورد پژوهی: مساجد عصر صفوی اصفهان) (4264 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (4230 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (4181 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (4061 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (4035 مشاهده)
مفهوم‌سازی و حقیقت‌یابی رسالت «سبک‌زندگی‌اسلامی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی‌اسلامی» در «عصر جهانی‌شدن» (4021 مشاهده)
تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خلاقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات (3946 مشاهده)
واکاوی نقش فرهنگ وقف در تکوین ارسن های شهری بر اساس نظریه ساخت یابی (3931 مشاهده)
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محلات مسکونی با تاکید بر فضاهای باز و عمومی (نمونۀ موردی: دو محله متعلق به شهر تبریز) (3883 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (3851 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (20970 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (12447 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (12351 دریافت)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (11323 دریافت)
خواندن معماری؛ چیستی، چرایی و چگونگی در جستجوی مدلی برای آشنایی با تاریخ معماری ایران و نقش آن در سپهر معماری (10645 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (8967 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (7783 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (6733 دریافت)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (6567 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (6508 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (5553 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (4818 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (4564 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (4255 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (3892 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (3532 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (3464 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (2993 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (2963 دریافت)
مؤلفه‌های مسکن مطلوب در تعامل با محیط‌ زیست مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی (2910 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (2806 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (2412 دریافت)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2407 دریافت)
شیوۀ نوین خوانش متن معماری مبتنی بر نظریۀ بینامتنیت: (نمونۀ موردی: مسجد الغدیر) (2210 دریافت)
بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال (1961 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 10504 بازدید)
شیوه نامه ( 10307 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 9180 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7479 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7410 بازدید)
تماس با نشریه ( 7327 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 4238 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 3731 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 2691 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 2056 بازدید)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 933 بازدید)
روند بررسی مقالات ( 797 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 795 بازدید)
سیاست دسترسی آزاد ( 760 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 949 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 939 چاپ)
شیوه نامه ( 913 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 895 چاپ)
تماس با نشریه ( 831 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 830 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 523 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 432 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 431 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 357 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 240 چاپ)
روند بررسی مقالات ( 92 چاپ)
سیاست دسترسی آزاد ( 91 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 88 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb