برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (7609 مشاهده)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (7238 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (7165 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (6799 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (6319 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (6256 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (5923 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (5909 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (5723 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (5040 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (5034 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (4830 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (4668 مشاهده)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (4396 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (4253 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (4126 مشاهده)
بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران (مورد پژوهی: مساجد عصر صفوی اصفهان) (4020 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (3958 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (3931 مشاهده)
مفهوم‌سازی و حقیقت‌یابی رسالت «سبک‌زندگی‌اسلامی» در تبیین معیارهای بُنیادین «مسکن ایرانی‌اسلامی» در «عصر جهانی‌شدن» (3804 مشاهده)
تبیین سازوکار تأثیر فرهنگ بر درک خلاقیت اثر معماری با نظریۀ اعتباریات (3747 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (3714 مشاهده)
واکاوی نقش فرهنگ وقف در تکوین ارسن های شهری بر اساس نظریه ساخت یابی (3663 مشاهده)
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و محیط کالبدی محلات مسکونی با تاکید بر فضاهای باز و عمومی (نمونۀ موردی: دو محله متعلق به شهر تبریز) (3569 مشاهده)
واکاوی تأثیرات کلان‌روندها بر آیندۀ شهر ایرانی-اسلامی با رویکرد تحلیل ساختاری و سناریونگاری؛ نمونۀ موردی بافت تاریخی تبریز (3541 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (20880 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (12134 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (11815 دریافت)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (10992 دریافت)
خواندن معماری؛ چیستی، چرایی و چگونگی در جستجوی مدلی برای آشنایی با تاریخ معماری ایران و نقش آن در سپهر معماری (10161 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (8553 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (7307 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (6541 دریافت)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (6358 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (6186 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (5287 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (4720 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (4221 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (4097 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (3785 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (3299 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (3251 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (2918 دریافت)
مؤلفه‌های مسکن مطلوب در تعامل با محیط‌ زیست مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی (2817 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (2705 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (2603 دریافت)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2325 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (2238 دریافت)
شیوۀ نوین خوانش متن معماری مبتنی بر نظریۀ بینامتنیت: (نمونۀ موردی: مسجد الغدیر) (2088 دریافت)
بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال (1830 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 10267 بازدید)
شیوه نامه ( 9810 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 9109 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 7377 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 7285 بازدید)
تماس با نشریه ( 7108 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 4067 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 3633 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 2610 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 1917 بازدید)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 929 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 727 بازدید)
روند بررسی مقالات ( 666 بازدید)
سیاست دسترسی آزاد ( 659 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 940 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 923 چاپ)
شیوه نامه ( 897 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 881 چاپ)
تماس با نشریه ( 815 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 812 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 521 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 417 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 414 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 343 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 225 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 80 چاپ)
سیاست دسترسی آزاد ( 76 چاپ)
روند بررسی مقالات ( 67 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb