داوران شماره های پیشین - فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی

اختیارات و مسئولیت های اخلاقی داوران

 | تاریخ ارسال: 1400/9/11 | 
 

اختیارات و مسئولیت های اخلاقی داوران
•  بنا به زمینه تخصصی هر مقاله، داورانی متخصص از اعضای هیآت علمی داخل و خارج از دانشگاه انتخاب می گردند که وظیفه انجام داوری و ارسال نظرات به دفتر نشریه را به عهده خواهند داشت.
•  داوری مقالات و یا عودت مقاله به نشریه در صورت وجود ‌تضـاد ‌منافـع ‌و یا امکان بروز ‌بررســی غیر ‌منصفانــه‌؛ (‌پیــش‌ داوری‌ علیــه ‌مطالعاتــی بـا‌ نتایـج ‌نامطبـوع ‌یـا آشنایی با هویت نویسنده و تشخیص دادن نویسنده، وجود یک مقاله در دست تکمیل مشابه و تحت بررسی در همان نشریه یا نشریه ای دیگر، همکاری در مقاله ارسال شده برای داوری، تعارض علایق با یکی از مؤلفین، شرکت ها، یا مؤسسات)
•  نپذیرفتــن ‌مقالات متفاوت از حــوزه ‌تخصصــی یا اعلام اعمال نظر داوری خود در مورد بخشی از مقاله با توجه به حوزه تخصصی او؛
•  عدم واگذاری داوری محول شده به شخصی دیگر بدون اطلاع مسئولان نشریه؛
•  تسریع در ارزیابی و اتمام ‌داوری ‌مقاله ‌در ‌زمان ‌مقرر؛ در صورت عدم توانمندی در رعایت مدت زمان تعیین شده (حداکثر یک ماه) تماس زودتر و بدون تأخیر با سردبیر برای تعیین مدت زمان بیشتر یا انتخاب داوری جدید؛
•  مطالعه ‌و‌ بررسی ‌و تسلط کافی بر‌ متون ‌منتشرشده ‌در ‌آن ‌حوزه‌ تخصصی؛
•  نظرات فنی و تخصصی، تجزیـه ‌و ‌تحلیـل،‌ ارزیابی ‌انتقادی و تأثیرگذار ‌و ‌صادقانه ‌‌در مــورد نقــاط ‌قــوت ‌و ‌ضعــف ‌مقاله با ‌شـیوه ‌و ‌لحن ‌‌افزایـش‌ دهنده شـور ‌و ‌شـوق نویسنده؛
•  پرهیز از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی، نژادی و مذهبی و یا برخورد ‌طعنه‌آمیــز ‌یــا ‌مخــرب؛
•  بکارگیری مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف جهت تشریح قضاوت علمی و ارائه جزییات‌، پیشـنهادها، توصیه ها و  اطلاعات کافی جهت توجیه توصیه‌های خود به نویسنده برای سردبیر؛
•  بررسی ‌دقیق‌ منابع، کلیه تحقیقات، ‌‌تصاویر، نقل قول ها و ضمایم با ارجاع دهی کامل؛
•  کمـک ‌بـه ‌نویسـنده ‌بـرای ‌انتقـال ‌صریـح‌ و ‌واضـح ‌پیـام ‌خـود‌ بـه خواننـدگان؛
•  اجتناب از نوشتن، گفتن یا انجام هر چیز بیانگر هویت داور برای نویسندگان؛
•  عدم رفتار دوقطبی در فرآیند داوری؛ (ارزیابی‌های بسیار دوستانه و صمیمانه در مواجهه با نویسنده در مقاله و ارزیابی‌های بسیار منفی در نشست خصوصی با سردبیر در مورد آن مقاله)
•  یاری رساندن در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه و یا کمک از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم جهت بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقاله؛
•  عدم مشارکت در ‌سرقت ‌علمی با استفاده از اطلاعات، داده ها و نتایج جدید نویسندگان ‌ قبـل از ‌انتشـار ‌آن ‌بـرای‌ پیشـرفت ‌پژوهـش شخصی؛
•  آگاه ساختن سردبیر به صورت محرمانه از مشکوک بودن به عمل خلافی در مقاله و عدم درمیان گذاشتن نگرانی‌های خود با سایر بخش‌ها تا زمان اعلام رسمی نشریه؛
•  گزارش به سردبیر در رابطه با جزییات ارزیابی اولیه در مقالاتی که قبلاً بررسی و ارزیابی شده، جز در زمان درخواست ارزیابی مجدد توسط آنها؛
•  گزارش ‌جـدی موارد در ‌آثـار ‌متهـم‌ بـه ‌مـواردی ‌ماننـد ‌تقلـب، ‌سـرقت ادبــی ‌و ‌نادیده ‌گرفتــن‌ ملاحظــات ‌اخلاقــی؛
•  رعایت بیان واضح در هنگام مطلع نمودن سردبیر از تأییــد، ‌رد ‌و ‌یــا ‌اصــلاح‌ مقاله بعد از بررسی اولیه؛
•  همکاری با دبیر علمی برای تصمیم گیری در رابطه با انتشار مقاله های ارسال شده و اعلام نظرات خود در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله در زمان لازم؛


داوران شماره های پیشین
داوران مقا‌له‌های سال ۵، شماره ۱ (۱۳۹۹): دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۵، شماره ۲ (۱۳۹۹): دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۶، شماره ۱ (۱۴۰۰): دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۶، شماره ۲ (۱۴۰۰): دانلود فایل
 داوران مقا‌له‌های سال ۷، شماره ۱ (۱۴۰۱): دانلود فایل
داوران مقا‌له‌های سال ۷، شماره ۲ (۱۴۰۱): دانلود فایل

تمامی داوری های نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی در پایگاه پابلونز نمایه میشود.

پابلونز لینک فهرست داوران در سامانه نشریه


لیست داوران نشریه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی (بر اساس حروغ الفبا)
نام داور سازمان   Orcid ID publons
ابی زاده، الناز
ابی زاده، سامان دانشگاه هنر اسلامی تبریز
آجورلو، بهرام دانشگاه هنر اسلامی تبریز  ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۶۱۱-۰۲۵۸
احمدخانی، بهرام موسسه آموزش عالی سراج
احمدنژاد، فرهاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز
اسدی محل چالی، مسعود دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی
اصغرپور، حسین دانشگاه تبریز
آصفی، مازیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز K-۲۹۸۳-۲۰۱۹
آقا لطیفی، آزاده دانشگاه شهید بهشتی
اکبری، فاطمه دانشگاه هنر اسلامی تبریز
اندجی گرمارودی، علی موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس
انصاری، حمیدرضا دانشگاه تهران
اهری، زهرا دانشگاه شهید بهشتی
آیت‌اللهی، سید محمد‌حسین دانشگاه یزد
آیشم، معصومه دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۸۶۳-۲۰۸۹ AEG-۰۴۳۵-۲۰۲۲
ایمانی شاملو، جواد دانشگاه ارومیه
ایمانی، نادیه دانشگاه هنر تهران
باقری، محمد دانشگاه زنجان
بلالی اسکویی، آزیتا دانشگاه هنر اسلامی تبریز
بمانیان، محمدرضا تربیت مدرس
بیتی، حامد دانشگاه هنراسلامی تبریز
پارسایی، مهدی
پورجعفر، محمدرضا دانشگاه تربیت مدرس
پورمند، حسن تربیت مدرس
پیربابائی، محمدتقی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۳۰۵-۹۶۱۱

AFT-۶۵۳۱-۲۰۲۲

چرخی، رحیم دانشگاه هنر اسلامی تبریز
چناقلو، محمدرضا
حق پرست، فرزین دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۴۱۹-۲۲۸۵ O-۷۹۷۹-۲۰۱۹
حمزه نژاد، مهدی دانشگاه علم و صنعت ایران
خداکرمی، جمال
خورشیددوست، علی محمد دانشگاه تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۰۲۰-۷۶۰۳

AAX-۲۵۵۵-۲۰۲۱

داداش پور، هاشم دانشگاه تربیت مدرس
دانشپور، عبدالهادی دانشگاه علم و صنعت
رازقی، علیرضا دانشگاه هنر
ربیعی فر، ولی الله دانشگاه زنجان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۱۷۵۳-۷۳۵X GQZ-۶۸۸۳-۲۰۲۲
رحیمی، لیلا دانشگاه تبریز
رشاد، لاله دانشگاه هنر اسلامی تبریز
رضازاده اردبیلی، مجتبی دانشگاه تهران
رفیعیان، مجتبی تربیت مدرس
رنجبر، احسان استادیار دانشگاه تربیت مدرس
زمانی، بهادر دانشگاه هنر اصفهان
سامه، رضا دانشگاه بین المللی قزوین
ستاری ساربانقلی، حسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
ستاری، حسن
سجادزاده، حسن بوعلی سینا همدان
سعادتجو، پریا دانشگاه تبریز
سلطان زاده، محمد دانشگاه شهید باهنر کرمان
شکیبامنش، امیر دانشگاه علم و صنعت ایران
شمیلی، فرنوش دانشگاه هنر اسلامی تبریز
شهبازی، یاسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
صبا، سامان دانشگاه هنر اسلامی تبریز ABF-۲۷۴۹-۲۰۲۱
صداقتی، عاطفه دانشگاه بجنورد ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۲۹۹-۱۸۰۶ AAO-۹۱۶۱-۲۰۲۱
طاهباز، منصوره دانشگاه شهید بهشتی
طباطبایی لطفی، زکیه السادات دانشگاه سوره تهران
عباس زاده، مظفر
عشرتی، پرستو دانشگاه تهران
عظمتی، حمیدرضا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی Y-۷۷۸۳-۲۰۱۹
علی نام، زهرا دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۹۵۲-۳۹۴۸
علیلو، مهدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
عمرانی، بهروز
غفاری، عباس دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۰۲-۳۲۰۹ ACN-۷۹۵۱-۲۰۲۲
فتاحی، کاوه دانشگاه شیراز
فخار، صدیقه
فدایی نژاد، سمیه دانشگاه تهران ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۵۷۶۱-۸۱۴۱

AAA-۸۰۲۲-۲۰۱۹

فلاحت، محمدصادق دانشگاه زنجان
فیضی، محمد دانشگاه صنعتی جندی شاپور
قربانی، رسول دانشگاه تبریز
قره بگلو، مینو دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۲۶۳۹-۲۹۰۶ AAF-۲۸۰۶-۲۰۲۱
قصری، محمد علی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۴۱۱۸-۵۵۵۰ ACB-۶۳۴۰-۲۰۲۲
قیومی بیدهندی، مهرداد دانشگاه شهید بهشتی
کاظم پور، مهدی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۷۳۴-۶۹۶۱ AAB-۷۳۱۶-۲۰۲۲
کامل نیا، حامد دانشگاه فردوسی مشهد ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۳۳۹-۹۱۱۸

AAA-۸۶۴۲-۲۰۲۱

کبیری سامانی، علی دانشگاه هرند
کرمی، اسلام صنعتی شاهرود ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۲۳۶-۱۲۵۹
گلابچی، محمود دانشگاه تهران
محمدزاده، رحمت دانشگاه تبریز
مدقالچی، لیلا دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۷۹۳-۱۶۹۶ AAA-۶۷۸۲-۲۰۲۲
مطلبی، قاسم دانشگاه تهران. پردیس هنرهای زیبا - دانشکده معماری
 مظفر، فرهنگ دانشگاه علم و صنعت ایران
ملکی، آیدا دانشگاه هنر اسلامی تبریز
منّان رئیسی، محمّد دانشگاه قم
مندگاری، کاظم دانشگاه یزد
منصوری، امیر دانشگاه تهران
مهدوی نژاد، محمدجواد دانشگاه تربیت مدرس
مهدی، سلطانی دانشکده هنر و معماری دانشگاه بناب
مهدیزاده سراج، فاطمه دانشگاه علم و صنعت ایران
مولائی، اصغر دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۹۴۵۸-۰۴۰X AEE-۳۶۱۶-۲۰۲۲
مومنی، کورش دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
میرغلامی، مرتضی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۸۲۴-۷۲۵۵ ABF-۱۵۱۴-۲۰۲۱
ناری قمی، مسعود دانشکده پسران قم ADF-۱۵۱۶-۲۰۲۲
ندیمی، هادی دانشگاه شهید بهشتی
نژاد ابراهیمی، احد دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نصرالهی، نازنین دانشگاه ایلام
نعمتی بابایلو، علی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۹۱۹-۲۵۷۹ ABU-۶۸۹۰-۲۰۲۲
نقره کار، سلمان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
هاشم پور، پریسا دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۷۱۷۰-۷۷۲۲ ABG-۶۲۹۱-۲۰۲۱
وثیق، بهزاد دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
وحدت طلب، مسعود دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ولی بیگ، نیما دانشگاه هنر اصفهان ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۵۶۲-۰۷۰۱ AEX-۹۲۰۶-۲۰۲۲
وندشعاری، علی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
یزدانفر، عباس
یگانه، منصور تربیت مدرس

 

دفعات مشاهده: 1036 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb