مسئول اجرایی و رسانه ایمحمدعلی کی نژاد
مدیرمسئول
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
ma_kaynejadtabriziau.ac.ir

محمدتقی پیربابایی
سردبیر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
pirbabaeitabriziau.ac.ir

احد نژاد ابراهیمی
جانشین سردبیر
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ahadebrahimitabriziau.ac.ir

محمدرضا چناقلو
هیئت تحریریه
استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی سهند
mrchenaghlousut.ac.ir
عیسی حجت
هیئت تحریریه
استاد دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
isahojatut.ac.ir
مینو قره بگلو
هیئت تحریریه
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
minoo.gharehbeiglugmail.com
محمدعلی کی نژاد
هیئت تحریریه
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند
ma_kaynejadtabriziau.ac.ir
محمدتقی پیربابایی
هیئت تحریریه
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
pirbabaeitabriziau.ac.ir
مرتضی میرغلامی
هیئت تحریریه
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
m.mirgholamitabriziau.ac.ir
حمید ندیمی
هیئت تحریریه
استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
ha-nadimisbu.ac.ir
احد نژاد ابراهیمی
هیئت تحریریه
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
ahadebrahimitabriziau.ac.ir

مینو قره بگلو
مدیر داخلی
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
minoo.gharehbeiglugmail.com

حکیمه افشاری نژاد
کارشناس مسئول نشریات
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
hakime.afsharinezhadgmail.com

آقای بهروز جلوداریان بیدگلی
مسئول اجرایی
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
b.jelodariantabrizizu.ac.ir


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb