برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (6844 مشاهده)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (6631 مشاهده)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (6473 مشاهده)
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (6017 مشاهده)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (5823 مشاهده)
شریعت - شهر اسلامی (5653 مشاهده)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (5439 مشاهده)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (5319 مشاهده)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (5316 مشاهده)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (4629 مشاهده)
معماری در نقاشی مکتب هرات (4448 مشاهده)
فتوت‌نامه معماری (4402 مشاهده)
بازگشت «هویّت» به هنر و معماری اسلامی چگونه است؟ (4347 مشاهده)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (3887 مشاهده)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (3804 مشاهده)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (3677 مشاهده)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (3594 مشاهده)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (3534 مشاهده)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (3079 مشاهده)
بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دورۀ صفویه با نظریۀ فرهنگی هال (2781 مشاهده)
نظریۀ معماریِ اسلامی یا نظریۀ اسلامیِ معماری: نقدی بر اصالت اسلامی رویکردهای نظری و عملی در دوران معاصر (2759 مشاهده)
پیوند معماری و تکوّن رفتار اخلاقیِ اسلامی (2634 مشاهده)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (2631 مشاهده)
ارزیابی طرح جامع شهر تبریز از منظر تحقق ‌پذیری عدالت اسلامی (2484 مشاهده)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (2454 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
التقاط به مثابه سبک، رویکردهای نوین در معماری معاصر مسجد در مالزی (20611 دریافت)
تأملی بر مفهوم ساختار و چگونگی شناسایی آن در شهر ایرانی پیش از دوران مدرن (11223 دریافت)
تبیین ویژگی‌های طراحی شهری ایرانی اسلامی تبریز، مورد مطالعه: بازار بزرگ شهر (10457 دریافت)
خواندن معماری؛ چیستی، چرایی و چگونگی در جستجوی مدلی برای آشنایی با تاریخ معماری ایران و نقش آن در سپهر معماری (9417 دریافت)
ریخت‌شناسی گنبد (پژوهشی در مورد تناسبات زیبایی‌شناختی و چگونگی پراکنش گنبدهای مساجد فلات مرکزی ایران) (9258 دریافت)
فتوت‌نامه معماری (7278 دریافت)
معماری معاصر ایران، جامعه کوتاه‌مدت - معماری کوتاه‌مدت (6466 دریافت)
بررسی تجربی عوامل مؤثر در مطلوبیت زیبایی‌شناسانۀ تناسبات گنبدهای معماری ایرانی- اسلامی (5897 دریافت)
نقد آرای سنّت گرایان معاصر در زمینه هنر و معماری اسلامی، با تکیه بر مفهوم سنّت در تعریف معماری اسلامی (5666 دریافت)
گونه‌شناسی ساختاری کاربندی و رسمی‌بندی در معماری ایران بر مبنای ساختگاه و کاربست (4940 دریافت)
معماری در نقاشی مکتب هرات (4421 دریافت)
شریعت - شهر اسلامی (4318 دریافت)
سلب مالکیت از زمین های شخصی در طرح های شهری: مبانی اسلامی و فرضیه استثمار (3714 دریافت)
مبانی اسمائی در تحول خصلت ها در ادوار تاریخی هنر و معماری در تمدن اسلامی (3493 دریافت)
مقایسه گره‌های سنتی و الگوهای معاصر اسلامی با تمرکز بر کاربرد در معماری معاصر (3380 دریافت)
الگو، مبانی، ارکان، صفات و اصول شهر اسلامی (2906 دریافت)
بازشناسی تأثیر شغل و سطح اجتماعی مالکان مسلمان خانه‌های قجری بوشهر در شکل‌گیری سلسله‌مراتب محرمیّت فضای ورودی (2780 دریافت)
مبانی فکری شکل‌گیری مکان تعاملات اجتماعی از منظر اندیشه اسلامی (2707 دریافت)
مؤلفه‌های مسکن مطلوب در تعامل با محیط‌ زیست مبتنی بر اندیشه‌های اسلامی (2585 دریافت)
مقایسه‌ تطبیقی دو نمونه دیدگاه کل‌ نگر پیش و پس از دوره‌ مدرن در معماری: نگاه طبایعی‌‌(بر مبنای طبیعیات) و نظریه ‌ سالینگروس‌‌(بر مبنای فیزیک نوین و ریاضی) (2080 دریافت)
تحلیلی بر پارامترهای گونه بندی مساجد تاریخی شهر تبریز (1901 دریافت)
تحلیل تأثیر اعتقادات عرفان و تصوف بر مضامین و تزیینات کتیبه‌های مسجد کبود تبریز (1851 دریافت)
شیوۀ نوین خوانش متن معماری مبتنی بر نظریۀ بینامتنیت: (نمونۀ موردی: مسجد الغدیر) (1745 دریافت)
تأثیر مذهب شیعه و اهل سنّت بر شکل‌ گیری مقابر دورۀ ایلخانی (1732 دریافت)
تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا (ع) در نسبت با زمان (1508 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 9457 بازدید)
شیوه نامه ( 8831 بازدید)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 8710 بازدید)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 6852 بازدید)
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 6661 بازدید)
تماس با نشریه ( 6502 بازدید)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 3441 بازدید)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 3171 بازدید)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 2141 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 1339 بازدید)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 926 بازدید)
سیاست دسترسی آزاد ( 152 بازدید)
روند بررسی مقالات ( 151 بازدید)
مقالات در دست چاپ ( 43 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
محورهای مقالات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 883 چاپ)
راه‌اندازی پایگاه جدید ( 871 چاپ)
شیوه نامه ( 844 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 830 چاپ)
تماس با نشریه ( 761 چاپ)
مشخصات نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 754 چاپ)
نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 519 چاپ)
مکانیزم تشخیص سرقت علمی در نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی ( 366 چاپ)
فایل های مورد نیاز برای ثبت مقاله در پایگاه ( 365 چاپ)
قواعد اخلاقی چاپ مقالات ( 289 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه ( 178 چاپ)
سیاست دسترسی آزاد ( 20 چاپ)
روند بررسی مقالات ( 17 چاپ)
مقالات در دست چاپ ( 11 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Culture of Islamic Architecture and Urbanism Journal

Designed & Developed by : Yektaweb